10 Sep 2020

มาลีกรุ๊ปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตรา มาลี เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อยตามชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านกลุ่ม Covid Relief Bangkok ตลอดจนการมอบให้แก่มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้บ้าน...

Read More