คณะกรรมการบริษัท

นางจินตนา บุญรัตน์

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :  
17 สิงหาคม 2542

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
• ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 วาระ หรือ 23 ปี
• ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 วาระ หรือ 4 ปี

การศึกษา :
ปริญญาตรีธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 15/2011) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot3)จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2561 – ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2542 – 2561     : กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2551 – 2561     : กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ปัจจุบัน     : กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
• 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
• 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอบิโก้โฮลดิ้งส์จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จํานวน 1 บริษัท
• กรรมการ              – บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 2 บริษัท
1. ประธานกรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮล์ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• เป็นมารดาของนางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• เป็นพี่สาวของนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 : 12,128,566 หุ้น หรือ 4.39%
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 : 12,128,566 หุ้น หรือ 2.22%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 / 5 ครั้ง

70

นายชัยฉัตร  บุญรัตน์

รองประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :   
27 เมษายน 2566

การศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน  : กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จำนวน 3 บริษัท
1. กรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• เป็นบุตรของ นางจินตนา บุญรัตน์  ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   : 69,467,450 หุ้น (12.73%)

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

43

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
5 เมษายน 2555

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จํานวน 4 วาระ หรือ 10 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี BA., Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS
• หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร สวปอ.มส.4 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตร โครงการฝีกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  (Training  Program for Senior Executive Development) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    (Royal Thai Police)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
• 2555-ปัจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2562-ปัจจุบัน  :  รองประธาน – ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2562-ปัจจุบัน  :  ประธานร่วม – คณะกรรมการยุทธศาสตร์ Digital Economy and E-Commerce, สภาหอการค้าไทย
• 2562-ปัจจุบัน  :  รองประธาน – คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TCC Digital Platform
• 2542-ปัจจุบัน  :  กรรมการบริหาร   บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จํานวน 1 บริษัท
• กรรมการ – บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 20 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• เป็นน้องชาย ของนางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
• เป็นน้าชาย ของนางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565   :  6,608,567 หรือ 2.39%
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   :  6,608,567 หรือ 1.21%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 :  ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 / 5 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12 / 12 ครั้ง

61

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :   
29 มีนาคม 2556

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จํานวน 4 วาระ หรือ 10 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Briefing 4/2017 “The Sleeping Giants of Succession, 3 Forces You Can Awaken to Accelerate Leadership Growth” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Board Nomination and Compensation Program Class 14/2022 (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : 
• Board Nomination and Compensation Program Class 14/2022 (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
• 2561 – 2565  : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2556 – 2561  :  กรรมการ / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
• 2556 – 2561  :  ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายธุรกิจในประเทศ  บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จำนวน 4 บริษัท
1.  ประธานกรรมการ – บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
2.  ประธานกรรมการ – บริษัท มาลีแคปปิตอล จํากัด
3.  ประธานกรรมการ – บริษัท มาลีอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
4.  ประธานกรรมการ – บริษัท มาลีแอพพลายด์ไซเอ็นซ์จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• เป็นบุตรีของ นางจินตนา บุญรัตน์  ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565   : 1,130,000 หุ้น หรือ 0.41 %
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   : 70,035,199 หุ้น หรือ 12.83 %

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท                         :  5 /5  ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร                        :  12/12 ครั้ง

37

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
6 พฤษภาคม 2546

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง : 
จํานวน 6 วาระ หรือ 19 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP ปี 2019 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program DCP ปี 2010 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา :
• หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2546 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2546 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์จํากัด
• 2542 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท เอบิโก้โฮลดิ้งส์จํากัด (มหาชน)
• 2542 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท เอบิโก้แลนด์จํากัด
• 2540 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท เอบิโก้แดรี่ฟาร์ม จํากัด
• 2540 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท พีพีโอฟาร์ม จํากัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 4 บริษัท
1. กรรมการ – บริษัท เอบิโก้โฮล์ดิ้งส์จํากัด (มหาชน)
2.  กรรมการ   –  บริษัท เอบิโก้แดรี่ฟาร์ม จํากัด
3.  กรรมการ  –  บริษัท เอบิโก้แลนด์จํากัด
4.  กรรมการ  –  บริษัท พีพีโอฟาร์ม จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565     :    ไม่มี
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566     :    ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท                   :   5 / 5   ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร                  :   12 / 12 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :   4 / 4   ครั้ง

65

นายอรินทร์ จิรา

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
10 พฤษภาคม 2561

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จํานวน 2 วาระ หรือ 4 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีสาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2561 – ปัจจุบัน          : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

• 2562 – ปัจจุบัน          : ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
• 2551, 2552, 2562    : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
• 2560 – ปัจจุบัน          : ประธาน บริษัท อมตะ บีไอจีอินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด
• 2552 – ปัจจุบัน         : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2551 – 2564             : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
• 2549 – 2564            : กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2549 – 2564             : ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2553 – 2564             : ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2551 – 2552           : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จํานวน 1 บริษัท
• ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ      บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 1 บริษัท :
1. ประธานกรรมกา                – บริษัท อมตะ บีไอจีอินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565    :   ไม่มี
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566    :   ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท                   : 5 / 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ             : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                :  2 / 2 ครั้ง

71

นายอานันท ไม้พุ่ม

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :13 พฤษภาคม 2565

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จำนวน  1 วาระ / 8 เดือน

การศึกษา :
• ปริญญาโท Master Housing Development (เกี่ยวกับการบริหารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน-การธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2565 – ปัจจุบัน         : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2565         : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2555            : อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
• 2546 – 2551            : ผู้อำนวยการโครงการระบบพี่เลี้ยงและผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม
• 2542 – 2546            : กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.) กระทรวงการคลัง
• 2541 – 2542            : ผู้จัดการกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง
• 2538 – 2541           : กรรมการผู้จัดการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565   :  ไม่มี
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   :  ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 :  ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครั้ง

74

นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :   
27 เมษายน 2566

การศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Harvard Business School
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
• 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
• 2553 – 2559  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
• 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ, คณะกรรมการน้ำตาลทราย
• 2562 – ปัจจุบัน  : กรรมการ, บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
• 2560 – ปัจจุบัน  : กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2565  : กรรมการ, กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จำนวน 1 บริษัท
1.กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จำนวน 2 บริษัท
1. กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
2. กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัทน้ำตาลนครเพชร จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

41

นายไพฑูรย์  เอี่ยมศิริกุลมิตร

เลขานุการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
13 พฤษภาคม 2556

การศึกษา :
• ปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• Company Secretary Program (รุ่นที่57/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Board Reporting Program (รุ่นที่13/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Company Reporting Program (CRP 9/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559
• Outbound Investment : Legal & Tax Strategies จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
• พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรมในปีที่ผ่านมา :

• How Lean Six Sigma helps transform your business (In-house Training)
• การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เจาะลึกการวางระบบบริหารจัดการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (In-house Training)
• PDPA บังคับใช้…อะไรที่ต้องพร้อม จากหอการค้าไทย
• บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (In-house Training)
• Guidelines for ESG Integration in Equity Analysis and Presentation in Analyst Research Reports จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2554 – ปัจจุบัน     : รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง     บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2556 – ปัจจุบัน     : เลขานุการบริษัท                                                    บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2553 – 2554       : ผู้อํานวยการฝ่ายซัพพลายเชน                               บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2552 – 2553       : ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารการเงิน                              บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จำนวน 4 บริษัท
1. กรรมการ บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2. กรรมการ บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด
3. กรรมการ บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. กรรมการ บริษัท มอนเด้ มาลี เบฟเวอเรจ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565   :   ไม่มี
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565  :   ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

53

Management

นายราชเทพ นฤหล้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : 
26 พฤศจิกายน 2565

การศึกษา :
• Lead to Win at London Business School, UK
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม, มหาวิทยาลัยมหิดล International Program

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา :
Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน :
2565 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 – 2565  : Director, Head of Marketing Thailand & Indochina at Friesland Campina Thailand
2560 – 2561  : Senior Director, Head of Marketing ASEAN & Pacific at Philips Lighting Singapore.
2557 – 2559  : Director, Head of Consumer Marketing Asia Pacific at HP Inc Singapore.

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 : ไม่มี
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565 : ไม่มี

52