คณะกรรมการบริหาร

นายชัยฉัตร  บุญรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :   
27 เมษายน 2566

การศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน  : กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จำนวน 3 บริษัท
1. กรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• เป็นบุตรของ นางจินตนา บุญรัตน์  ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   : 69,467,450 หุ้น (12.73%)

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

43

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :   
29 มีนาคม 2556

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จํานวน 4 วาระ หรือ 10 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Briefing 4/2017 “The Sleeping Giants of Succession, 3 Forces You Can Awaken to Accelerate Leadership Growth” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Board Nomination and Compensation Program Class 14/2022 (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : 
• Board Nomination and Compensation Program Class 14/2022 (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
• 2561 – 2565  : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2556 – 2561  :  กรรมการ / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
• 2556 – 2561  :  ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายธุรกิจในประเทศ  บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จำนวน 4 บริษัท
1.  ประธานกรรมการ – บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
2.  ประธานกรรมการ – บริษัท มาลีแคปปิตอล จํากัด
3.  ประธานกรรมการ – บริษัท มาลีอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
4.  ประธานกรรมการ – บริษัท มาลีแอพพลายด์ไซเอ็นซ์จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• เป็นบุตรีของ นางจินตนา บุญรัตน์  ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565   : 1,130,000 หุ้น หรือ 0.41 %
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   : 70,035,199 หุ้น หรือ 12.83 %

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท                         :  5 /5  ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร                        :  12/12 ครั้ง

37

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
5 เมษายน 2555

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จํานวน 4 วาระ หรือ 10 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี BA., Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS
• หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร สวปอ.มส.4 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตร โครงการฝีกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  (Training  Program for Senior Executive Development) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    (Royal Thai Police)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
• 2555-ปัจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2562-ปัจจุบัน  :  รองประธาน – ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2562-ปัจจุบัน  :  ประธานร่วม – คณะกรรมการยุทธศาสตร์ Digital Economy and E-Commerce, สภาหอการค้าไทย
• 2562-ปัจจุบัน  :  รองประธาน – คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TCC Digital Platform
• 2542-ปัจจุบัน  :  กรรมการบริหาร   บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จํานวน 1 บริษัท
• กรรมการ – บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 20 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• เป็นน้องชาย ของนางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
• เป็นน้าชาย ของนางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565   :  6,608,567 หรือ 2.39%
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   :  6,608,567 หรือ 1.21%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 :  ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 / 5 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12 / 12 ครั้ง

61

นายกิตติ วิไลวรางกุล

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
6 พฤษภาคม 2546

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง : 
จํานวน 6 วาระ หรือ 19 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP ปี 2019 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program DCP ปี 2010 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา :
• หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2546 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2546 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์จํากัด
• 2542 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท เอบิโก้โฮลดิ้งส์จํากัด (มหาชน)
• 2542 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท เอบิโก้แลนด์จํากัด
• 2540 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท เอบิโก้แดรี่ฟาร์ม จํากัด
• 2540 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท พีพีโอฟาร์ม จํากัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 4 บริษัท
1. กรรมการ – บริษัท เอบิโก้โฮล์ดิ้งส์จํากัด (มหาชน)
2.  กรรมการ   –  บริษัท เอบิโก้แดรี่ฟาร์ม จํากัด
3.  กรรมการ  –  บริษัท เอบิโก้แลนด์จํากัด
4.  กรรมการ  –  บริษัท พีพีโอฟาร์ม จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565     :    ไม่มี
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566     :    ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท                   :   5 / 5   ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร                  :   12 / 12 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :   4 / 4   ครั้ง

65