รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567
ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ 89,265,697 16.36
2. น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์ 85,304,323 15.63
3. นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 84,755,623 15.53
4. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 25,001,400 4.58
5. นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ 20,811,115 3.81
6. นาง จินตนา บุญรัตน์ 20,435,110 3.75
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,559,143 3.40
8. นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล 10,000,000 1.83
9. นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ 8,225,662 1.51
10. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 8,061,967 1.48