เกี่ยวกับเรา

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีการลงทุนพัฒนาทั้งในส่วนของโรงงาน เครื่องจักร ระบบการดำเนินงาน ตลอดจนบุคลากร สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งในส่วนสินค้าแบรนด์ของบริษัท และในส่วนของลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต ความภาคภูมิใจจากมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเหล่านี้ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรรักษามาตรฐานและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

ประวัติของเรา

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นมาจากการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง
มาลี พร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีคือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขที่สุด 
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อเป็น “Top Beverage Brand of Choice” ในประเทศไทย รวมถึงมุ่งสู่การเป็น “ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก”
ธุรกิจของ MALEE

Explore Our Business

Malee Group Public Company Limited is a manufacturer and distributor of both domestic and international products which are divided into two main business groups.

TAKE A BUSINESS TOUR

Corporate

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

Welcome to the Malee family

ร่วมงานกับ MALEE

We are ready to meet all the needs of life. So you can live the way you choose. And grow with us.

Open with fade-zoom animation