คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอานันท ไม้พุ่ม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :13 พฤษภาคม 2565

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จำนวน  1 วาระ / 8 เดือน

การศึกษา :
• ปริญญาโท Master Housing Development (เกี่ยวกับการบริหารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน-การธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2565 – ปัจจุบัน         : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2565         : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2555            : อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
• 2546 – 2551            : ผู้อำนวยการโครงการระบบพี่เลี้ยงและผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม
• 2542 – 2546            : กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.) กระทรวงการคลัง
• 2541 – 2542            : ผู้จัดการกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง
• 2538 – 2541           : กรรมการผู้จัดการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565   :  ไม่มี
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   :  ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 :  ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครั้ง

74

นายอรินทร์ จิรา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
10 พฤษภาคม 2561

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จํานวน 2 วาระ หรือ 4 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีสาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2561 – ปัจจุบัน          : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

• 2562 – ปัจจุบัน          : ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
• 2551, 2552, 2562    : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
• 2560 – ปัจจุบัน          : ประธาน บริษัท อมตะ บีไอจีอินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด
• 2552 – ปัจจุบัน         : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2551 – 2564             : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
• 2549 – 2564            : กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2549 – 2564             : ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2553 – 2564             : ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2551 – 2552           : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จํานวน 1 บริษัท
• ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ      บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 1 บริษัท :
1. ประธานกรรมกา                – บริษัท อมตะ บีไอจีอินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565    :   ไม่มี
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566    :   ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท                   : 5 / 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ             : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                :  2 / 2 ครั้ง

71

นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :   
27 เมษายน 2566

การศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Harvard Business School
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
• 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
• 2553 – 2559  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
• 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ, คณะกรรมการน้ำตาลทราย
• 2562 – ปัจจุบัน  : กรรมการ, บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
• 2560 – ปัจจุบัน  : กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2565  : กรรมการ, กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จำนวน 1 บริษัท
1.กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จำนวน 2 บริษัท
1. กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
2. กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัทน้ำตาลนครเพชร จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566   : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

41

นายกิตติ วิไลวรางกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
6 พฤษภาคม 2546

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง : 
จํานวน 6 วาระ หรือ 19 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP ปี 2019 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program DCP ปี 2010 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา :
• หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2546 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2546 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์จํากัด
• 2542 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท เอบิโก้โฮลดิ้งส์จํากัด (มหาชน)
• 2542 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท เอบิโก้แลนด์จํากัด
• 2540 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท เอบิโก้แดรี่ฟาร์ม จํากัด
• 2540 – ปัจจุบัน    : กรรมการ    บริษัท พีพีโอฟาร์ม จํากัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 4 บริษัท
1. กรรมการ – บริษัท เอบิโก้โฮล์ดิ้งส์จํากัด (มหาชน)
2.  กรรมการ   –  บริษัท เอบิโก้แดรี่ฟาร์ม จํากัด
3.  กรรมการ  –  บริษัท เอบิโก้แลนด์จํากัด
4.  กรรมการ  –  บริษัท พีพีโอฟาร์ม จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565     :    ไม่มี
• ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566     :    ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2565 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท                   :   5 / 5   ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร                  :   12 / 12 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :   4 / 4   ครั้ง

65