OEM Services

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและบริการรับจ้างผลิต ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยลักษณะธุรกิจเป็นการให้บริการตั้งแต่ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ จัดหาวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแบ่งการให้บริการรับจ้างผลิตเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบ Full Service ซึ่งบริษัทฯ จะคิดค้นพัฒนาสูตร พร้อมทั้งจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตสินค้า ตามแผนที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนส่งมอบ ณ จุดที่ตกลงกันไว้

2. แบบ Partial Service ทางลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาสูตรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมทั้งส่งวัตถุดิบทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือบรรจุภัณฑ์ มาให้กับทางบริษัทฯ เพื่อผลิตสินค้าตามแผนที่ทางลูกค้าต้องการ ตลอดจนส่งมอบ ณ จุดที่ตกลงกันไว้

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการรับจ้างผลิตกับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจนี้มากกว่า 30 ราย แต่เนื่องด้วยจากสถาณการณ์ COVID-19 ในช่วง    ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะธุรกิจด้านเครื่องดื่มที่อยู่ในรูปบรรจุภาชนะปิดสนิท เช่น น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ยอดขายชะลอตัวและลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  เพื่อสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันท่วงที นอกจากนี้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการผลิตให้เหมาะสม และขยายกลุ่มในการรับผลิตสินค้าที่ตรงกับเทรนด์ของตลาด

รวมทั้งบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัดที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจรับจ้างผลิตนมพร้อมดื่มยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์  ให้บริการรับจ้างผลิตแก่บริษัทเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทางบริษัทย่อยแห่งนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีฐานการผลิตเอง และกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ มีฐานการผลิต 3 แห่ง ใน 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม รายละเอียดดังนี้

1. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 26/1 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน ต. ยายชา อ. สามพราน จ. นครปฐม เนื้อที่รวม 36 ไร่ โดยผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในรูปแบบกระป๋อง(Can) , กล่องยูเอชที (UHT), ถุง (Pouch) และขวดพลาสติก PET เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านลิตรต่อปี

2. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 333 หมู่ 5  ตำบลกลางดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 30320 เนื้อที่ 55 ไร่สำหรับการผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์, น้ำผลไม้พลาสเจอร์ไรส์ มีกำลังการผลิตประมาณ 177 ล้านลิตรต่อปี

3. โรงงานในประเทศเวียดนาม Lot C21/I, Street 2F, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam โดยผลิตน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง (Can) ชาเขียวบรรจุขวดพลาสติก PET และเครื่องดื่มคาร์บอเนตบรรจุขวดพลาสติก PET เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านลิตรต่อปี

Product types

Packaging formats

Quality standards