ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

14 Jan 2023

มาลีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566

14 มกราคม 2566 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566 กับสำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาล โดยมีเด็ก เยาวชน...

อ่านต่อ
25 Jan 2022

มาลีได้รับเชิญจากทางหอการค้าไทยเข้าร่วมโครงการ Big Brother ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากทางหอการค้าไทยเข้าร่วมโครงการ Big Brother ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยเป็นโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ  เพื่อเป็นพี่เลี้ยงหลักในการช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้งแนวทางให้ธุรกิจ SMEs เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ...

อ่านต่อ
24 Dec 2021

มาลีได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้างในปี 2564

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงานของธุรกิจ  ดังนั้น บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้าง  เช่น ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น ดูแลและช่วยเหลือยามชุมชนต้องการ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพของตนเอง และสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสในการจ้างงาน...

อ่านต่อ