คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอรินทร์ จิรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
10 พฤษภาคม 2561

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จํานวน 2 วาระ หรือ 3 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาตรีสาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2565 – ปัจจุบัน       : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2561 – 2565           : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2562 – ปัจจุบัน       : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
• 2560 – ปัจจุบัน       : ประธาน บริษัท อมตะ บีไอจีอินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด
• 2560 – ปัจจุบัน       : ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2553 – ปัจจุบัน       : ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
• 2552 – ปัจจุบัน      : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2551 – ปัจจุบัน       : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
• 2551 – 2552           : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
• 2549 – ปัจจุบัน      : กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จํานวน 1 บริษัท
• ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ      บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 3 บริษัท :
1. ประธาน                – บริษัท อมตะ บีไอจีอินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด
2. ประธาน                – บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
3. ประธานกรรมการ – บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    :   ไม่มี
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564    :   ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2564 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท                   : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ             : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                :  1 / 1 ครั้ง

71

นางสาวนาฎ ฟองสมุทร

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
9 พฤษภาคม 2557

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จํานวน 4 วาระ หรือ 8 ปี

การศึกษา :
• ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management, Boston University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น122/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์รุ่นที่ 9 (TEPCoT9)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2565 – ปัจจุบัน     :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2557 – 2565         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2560 – ปัจจุบัน     :   กรรมการบริหาร      Otium Living Pte., Ltd.
• 2555 – ปัจจุบัน     :    กรรมการ                 มูลนิธิมาแตร์เดอี
• 2544 – ปัจจุบัน     :   กรรมการผู้จัดการ    บริษัท แน็บนิวตริซายส์จํากัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จํานวน 2 บริษัท
1. กรรมการบริหาร       –    Otium Living Pte., Ltd.
2. กรรมการผู้จัดการ    –    บริษัท แน็บนิวตริซายส์จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   :   148,200 หุ้น หรือ 0.04%
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   :   148,200 หุ้น หรือ 0.05%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี  2564 : ไม่มี

จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท                    :  4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              :  4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  :  4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                 :   1 / 1 ครั้ง

59

นายอานันท ไม้พุ่ม

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :13 พฤษภาคม 2565

จํานวนวาระ/จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง :
จำนวน  1 วาระ / ปีแรกของการดำรงตำแหน่ง

การศึกษา :
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน-การธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท Master Housing Development (เกี่ยวกับการบริหารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทํางาน :
• 2565 – ปัจจุบัน         : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน         : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2555            : อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
• 2539 – 2542            : กรรมการผู้จัดการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
• 2542 – 2543            : ผู้จัดการกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง
• 2543 – 2546            : กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.) กระทรวงการคลัง
• 2546 – 2551            : ผู้อำนวยการโครงการระบบพี่เลี้ยงและผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำนักงานส่งเสิรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

74