ประวัติของเรา

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นมาจากการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง ต่อมากิจการได้เจริญเติบโตขึ้น จึงได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิต โดยสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่ 30 ไร่ ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2524 และบริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535  ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัท เอบิโก้  โฮลดิ้งส์  จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 และได้มีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท เพิ่มเป็น 999.99 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 700 ล้านบาท  

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนใหม่ เหลือ 182 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 140 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนเหลือ 140 ล้านบาท โดยชำระทั้งหมดเต็มจำนวน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราของบริษัทฯ ใหม่เป็น “บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”    และล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียน   โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน จํานวน 4 ล้านหุ้น จากจํานวนหุ้นเดิม 280 ล้านหุ้นเป็นจำนวนหุ้นใหม่ 276 ล้านหุ้น คิดเป็นทุนจดดทะเบียนที่ชำระแล้ว 138 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการใหม่ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ในอัตรา 1.12930899 : 1 หุ้น ABICO (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2565 โดยมีผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จำนวน 743 ราย รวมเป็นจำนวน 238,846,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABICO ทำให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 276 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 272.87 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 545.73 ล้านหุ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับผลไม้กระป๋องและผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า “มาลี” จัดจำหน่ายและทำการตลาดนมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ตรา “ฟาร์มโชคชัย”รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจในกลุ่มบริษัทมาลีโดยธุรกิจหลักสามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Branded Business: Brand) ซึ่งเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “มาลี” และตราสินค้าอื่นๆที่บริษัทเป็นเจ้าของ หรือได้สิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่าย ได้แก่ ตรา“มาลี ทรอปิคอล”, ตรา“มาลี ฟูดส์ เซอร์วิส”, ตรา“มาลี โคโค่”, ตรา“มาลี ฟรุตเฟรช”, ตรา “มาลีโฮมสไตล์”, “มาลี ไอคอร์น”, ตรา“เฟิร์สช้อยส์”, ตรา“ชาวสวน”, ตรา“ฟาร์มโชคชัย”, ตรา“good water”, ตรา”Bidrico”, ตรา”A’nuta”, ตรา”Restore”, ตรา”Bi-nest”, ตรา”Yobi”, ตรา”Bi-coffee”  โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ซึ่งบริษัทมีฐานการผลิต 3 แห่ง โดยอยู่ในประเทศ 2 แห่งคือโรงงานสามพราน จังหวัดนครปฐม และโรงงานปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานอีกหนึ่งแห่งในประเทศเวียดนามเป็นการผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆที่ไม่ใส่คาร์บอเนต เช่น น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์นม น้ำดื่ม ฯลฯ ในรูปแบบกระป๋อง(Can) กล่องยูเอชที (UHT) กล่องพลาสเจอร์ไรส์ (Pasteurized) ถุง (Pouch) ขวดพลาสติก PET และมีเครื่องดื่มคาร์บอเนตบรรจุขวดพลาสติก PET

3. ธุรกิจฟาร์มโคนม บริษัทฯมีธุรกิจที่ดำเนินกิจการฟาร์มโคนม 1 แห่งที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการผลิตและจำหน่ายน้ำนมที่ไม่ผ่านการแปรรูป (น้ำนมดิบ)ให้กับทางสหกรณ์โดยมีแม่โค 2 สายพันธุ์คือ พันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน และพันธุ์บราวน์สวิส รวมจำนวนประมาณ 1,400 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแม่โคพร้อมให้นมกว่า 760 ตัว

4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯมีธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน เป็นอาคาร 5 ชั้น โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้าบนเนื้อที่ และผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับอยู่ในรูปของรายได้จากการให้เช่าและบริการ โดยเรียกเก็บค่าเช่า และค่าบริการเป็นรายเดือน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินตามแผนธุรกิจ เพื่อที่จะเป็นตราสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top Beverage Brand of Choice) โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย รวมถึงสุขอนามัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งองค์กรภายในประเทศและองค์กรระดับนานาชาติ เช่น FSSC 22000 , IFS: International Food Standard, HACCP Codex Alimentarius Commission, Halal Certificate, Khosher Certificate, GMP Codex Alimentarius Commission Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene, ISO22000 และ Food Safety System Certification 22000 เป็นต้น