วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเรา

มาลี พร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีคือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขที่สุด 

มาลี พร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรงมีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต  เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคนให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด                       

ในฐานะองค์กร พวกเรา “มาลีกรุ๊ป” จะยังคงก้าวต่อไป เพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็จะเติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน

พันธะหรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายร่วมกันภายในองค์กรในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้

  1. เป้าหมายในด้านการเพิ่มผลกำไรสุทธิและยอดขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนงานและให้ความสำคัญกับผลกำไรสุทธิ ทำความเข้าใจในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่องทางการ ไม่มุ่งเน้นการขายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีกำไรสุทธิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ เน้นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้านอกเหนือจากกลุ่มน้ำผลไม้ 100% แบบดั้งเดิมของบริษัทฯ ไปยังสินค้าที่มีความ Premium มากขึ้น และสินค้าที่มีความ Mass มากขึ้น รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น สำหรับลูกค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (CMG) จากทั้งสินค้าใหม่และลูกค้าใหม่  สำหรับด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ บริษัทฯ ไม่ต้องการพึ่งพิงช่องทางการจำหน่ายเฉพาะจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) แต่ต้องการขยายสินค้าสำหรับตลาด Mass หรือสำหรับช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มากขึ้น และสำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางรากฐานสำหรับการขยายตลาดต่างประเทศไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีประชากรรวมกันกว่า 630 ล้านคนมาอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศจัดตั้ง

ธุรกิจการร่วมค้าในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการเข้าซื้อบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ต้องการนำเอาจุดแข็งของพันธมิตรในแต่ละประเทศมาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน ตามกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคในอนาคต นับได้ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการและลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจครบถ้วนแล้ว และจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในระยะอันใกล้ แต่จะมุ่งเน้นใช้ประโยชน์และสร้างจากทรัพยากรต่างๆ ที่บริษัทฯได้ลงทุนไว้และเปลี่ยนให้กลายมาเป็นผลกำไรโดยเร็วที่สุด

  1. เป้าหมายในการผลิต การวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต เพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพของสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นผลิตออกมาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารที่มีอยู่ และพัฒนากระบวนการผลิตให้ทัดเทียมกับมาตรฐานทางอาหารที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลงตลอดเวลาและสามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

  1. เป้าหมายในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีการวางแผนทางด้านการเงินที่รัดกุมเพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพและทัศนคติของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ

  1. เป้าหมายในด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯและชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง   

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อเป็น “Top Beverage Brand of Choice” ในประเทศไทย รวมถึงมุ่งสู่การเป็น “ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก” แต่ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนสูง ธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการไม่ว่าการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สงครามการค้าหรือแม้แต่ภัยพิบัติจากโรคระบาด COVID-19 อย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯจึงปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ดังนี้

  • มุ่งเน้นเรื่องการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยการนำเสนอเรื่องความสามารถ ข้อเสนอที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ
  • ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันการ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ แผนงานธุรกิจแผนงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแผนงานธุรกิจของลูกค้า
  • ขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
  • บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว