นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการบนระบบเครือข่าย Malee Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.maleegroup.com  เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำนโยบายการกำกับดูแลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการการสร้างคุณค่าและส่งเสริมกิจการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

หลายปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลักปฏิบัติ 5 หมวดหลัก (CG Principles2012) ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (CG Code 2017) ขึ้นมาทดแทน “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555”  ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันกับCG Code ใหม่นี้ โดยยังคงเน้นหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพิ่มเติมหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม  ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้มีการทะยอยปรับรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017  แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2.  กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

3.  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

5. ส่งเสริมนวัตกรรม และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2566 บริษัทได้รับการประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ (ดีเลิศ หรือ Excellent CG Scoring) จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งถือเป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกัน 

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC)  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มีระยะเวลา 3 ปีและได้รับการพิจารณารรับรองการต่ออายุครั้งที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2567 ตลอดอายุของการได้รับการรับรองระยะเวลา 6 ปี บริษัทฯ มีแผนงานการอบรมและสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกให้แก่บุคคลากรภายในองค์กร  รวมถึงมีมาตรการ การแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing)กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และ มีการขยายแนวร่วม CAC ไปยังคู่ค้าของบริษัทฯทุกราย ด้วยการจัดอบรมคู่ค้าของบริษัทฯ ให้ความรู้ จุดประสงค์ และเป้าหมายของการเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า และเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาผ่านการรับรองการต่ออายุมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น CAC เป็นครั้งที่ 2 ต่อออกไปอีก 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2570

หลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี
ในวันที่ 30 มีนาคม 2567