จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลีกรุ๊ป

กลุ่มบริษัทมาลีกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน จึงให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

1.1   ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
1.2   เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
1.3   ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
1.4   จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

2.1 ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้
2.2  ไม่เรียกไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

3.1  แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
3.3  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
4.3 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
4.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง
4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
4.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
4.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

5.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชุมชนทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

5.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

5.4 ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่บริษัทตั้งกิจการอยู่

6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเองต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้

6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

6.3 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด

6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญ หาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

6.6 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท

6.7 รักษาความลับของบริษัท คู่ค้า ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

6.8 เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

6.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามีการกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายรวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพย์ยาเสพติด

6.10 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่  ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

6.11 ไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์  และชื่อเสียงของบริษัท

7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)

7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทโดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

7.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษย์สัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง