นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ สามสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
วันที่คณะกรรมการมีมติ /
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
27/04/2023 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2022 - 31/12/2022
27/04/2022 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2021 - 31/12/2021
22/04/2021 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2020 - 31/12/2020
20/04/2020 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2019 - 31/12/2019
26/02/2019 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2018 - 31/12/2018
27/04/2018 08/05/2018 25/05/2018 เงินปันผล 0.25 Baht 01/01/2017 - 31/12/2017
10/08/2017 22/08/2017 08/09/2017 เงินปันผล 0.30 Baht 01/01/2017 - 30/06/2017
23/02/2017 04/05/2017 24/05/2017 เงินปันผล 1.15 Baht 01/07/2016 - 31/12/2016
11/08/2016 23/08/2016 09/09/2016 เงินปันผล 0.75 Baht 01/01/2016 - 30/06/2016
25/02/2016 28/04/2016 19/05/2016 เงินปันผล 0.70 Baht 01/07/2015 - 31/12/2015
13/08/2015 25/08/2015 11/09/2015 เงินปันผล 0.50 Baht 01/01/2015 - 30/06/2015
26/02/2015 30/04/2015 11/05/2015 เงินปันผล 0.61 Baht 01/07/2014 - 31/12/2014
07/08/2014 19/08/2014 05/09/2014 เงินปันผล 0.55 Baht 01/01/2014 - 30/06/2014
12/02/2014 02/05/2014 23/05/2014 เงินปันผล 0.55 Baht 01/07/2013 - 31/12/2013
13/08/2013 23/08/2013 11/09/2013 เงินปันผล 0.50 Baht 01/01/2013 - 30/06/2013
15/02/2013 04/04/2013 26/04/2013 เงินปันผล 2.00 Baht 01/07/2012 - 31/12/2012
09/11/2012 21/11/2012 07/12/2012 เงินปันผล 1.00 Baht 01/01/2012 - 30/06/2012