โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 27.21 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทในเครือดังต่อไปนี้

 

  1. บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด มีทั้งจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัท และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99
  1. บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการ สนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่มในเครือ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99
  1. บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99
  1. Monde Malee Beverage Corporation เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับ Monde Nissin Corporation ประเทศฟิลิปปินส์
  1. บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99
  1. บริษัท พีที คีโน่ มาลี เทรดดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในอินโดนีเซีย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49
  1. บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ประกอบธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนาม
  1. บริษัท Tan Quang Minh Manufacture and Trading (“TQM”) (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมลงทุน ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด) ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนามและส่งออกเครื่องดื่ม และส่งออกไปประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่