โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมมีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ABICO”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยะ 27.21 และมีกลุ่มครอบครัวบุญรัตน์ถือหุ้นบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 21.50 ต่อมาภายหลังการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นบริษัทฯ กับหุ้นของ ABICO ที่ผู้ถือหุ้น ABICO แสดงความจำนงค์ในการแลกเปลี่ยนหุ้น เสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2565 นั้น ทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มครอบครัวบุญรัตน์ถือหุ้นบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 47.51 และ ABICO ถือหุ้นในบริษัทฯ เหลือร้อยละ 13.76 และในปี 2566 บริษัทฯได้ทำการขจัดหุ้นไขว้ที่ ABICO ถือหุ้นในบริษัทฯ หมดสิ้นไปทั้งจำนวนแล้ว

บริษัทฯ มีบริษัทในเครือ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังต่อไปนี้

1. บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด มีทั้งจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัท และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

2. บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ

3. บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการ สนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่มในเครือ

4. Monde Malee Beverage Corporation เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับ Monde Nissin Corporation ประเทศฟิลิปปินส์

5. บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

6. บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นม,ธุรกิจฟาร์มโคนมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

7. บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด  เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์

8. บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจธุรกิจฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจำหน่าย

9. บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร

10. บริษัท พีที คีโน่ มาลี เทรดดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในอินโดนีเซีย

11. บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ประกอบธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนาม

12. บริษัท Tan Quang Minh Manufacture and Trading (“TQM”) (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมลงทุน ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด) ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนามและส่งออกเครื่องดื่ม